Vedtekter i RELE

sist endret på generalforsamlingen 2017

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Renholdprodukters Leverandørforening, offisielt forkortet RELE. Foreningen ble stiftet 2.desember 1974.

§ 2 FORMÅL

Foreningen har til formål å samle bedrifter som markedsfører og produserer rengjøringsmaskiner, rengjørings- og vedlikeholdsmidler- utstyr og rekvisita og fremme saker, som er av felles interesse for medlemmene under utøvelse av deres næringsvirksomhet, og som mer rasjonelt kan drives i felleskap enn av bedriftene enkeltvis.

Foreningen skal herunder bl.a.:

a.   Drive informasjon for å høyne bransjens anseelse

b.   Arbeide for sunne forretningsforhold i bransjen

c.   Være kontaktorgan i forhold til sentrale myndigheter

Foreningen skal ikke fatte vedtak eller opptre utad i spørsmål som reguleres i Norsk Lovverk.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan innehas av selvstendige norskregistrerte firmaer som markedsfører minst en av følgende produktgrupper:

a. Rengjøringsmaskiner

b. Rengjørings- og vedlikeholdsmidler

c. Utstyr, rekvisita eller renholdsteknisk programvare

Styret avgjør søknad om medlemskap, og behøver ikke begrunne sin avgjørelse. Medlemmene forplikter seg til å bistå foreningen med rapportering av statistikk for ovennevnte produktgrupper. Unnlates rapportering kan dette medføre at man blir strøket som medlem. Rapportering skal skje konfidensielt til nøytral tredjepart, fastsatt av styret.

§ 4 KONTINGENT

Foreningens regnskap avsluttes hvert kalenderår og skal revideres og sendes medlemmene med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 5 REGNSKAP OG REVISJON

Til dekning av foreningens utgifter fastsettes på kalenderårets siste medlemsmøte, etter forslag fra styret, budsjett for det kommende år samt den kontingent og serviceavgift som medlemmene skal betale. Medlem som tross påkrav ikke har betalt kontingent og serviceavgift skal strykes som medlem.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 1. juli. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller, hvis han har forfall, av et styremedlem.

Den ordinære generalforsamling behandler:

a. Styrets beretning om virksomheten i foregående kalenderår

b. Foreningens regnskap og revisors beretning

c. Valg av styremedlemmer

d. Valg av revisor

e. Valg av valgkomite

Andre saker etter forslag fra styret eller som et medlem har anmodet styret om å få behandlet. Slik anmodning må vare mottatt av styret innen 6 uker før generalforsamlingen hvert år. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møteleder samt ett medlem valgt av generalforsamlingen.

§ 7 MØTE- OG STEMMERETT PÅ GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen kan hvert medlem (firma) møte med en eller flere representanter. Ett medlem kan la seg representere ved et annet, som møter med skriftlig fullmakt. Hvert medlem (firma) har en stemme.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst åtte dagers skriftlig varsel, når styret finner det påkrevet, eller når det forlanges av minst ½-del av foreningens medlemmer.

§ 9 STYRET

Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av styreleder og inntil 4 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år. I tilfelle avgang fra styret i mandattiden, supplerer styret seg selv inntil neste generalforsamling. Styret sammenkalles av styrets leder så ofte det finnes påkrevet, eller når minst 2 styremedlemmer krever det. Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av samtlige møtende.

§ 10 SEKRETARIAT

Til å forestå foreningens daglige virksomhet kan styret ansette en sekretær og fastsette vedkommende godtgjørelse og arbeidsinstruks.

§ 11 UTMELDELSE

Utmelding av foreningen skjer etter skriftlig oppsigelse til styret, og må være styret i hende senest 1.oktober for å være gyldig kommende kalenderår. Medlemmer som med sin etiske fremferd er til sjenanse i bransjen eller medlemmene i mellom kan bli ekskludert fra foreningen. Dette besluttes i styret, og meddeles med skriftlig begrunnelse. Ved utmeldelse blir utlignet medlemsavgift ikke godskrevet eller refundert medlemmet, og andel i foreningens midler blir heller ikke tilbakebetalt. 

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endringer i foreningen vedtekter må være sendt medlemmene minst 14 dager før avholdelse av den generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endringer kan kun finne sted på en lovlig innkalt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall.

§ 13 OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning må, for å være gyldig, treffes med minst 2/3 flertall i to på hverandre følgende generalforsamlinger, hvorav en ordinær. Samtidig skal bestemmes hvordan foreningens midler skal disponeres.